История

Първоначално сдружението е създадено като Местна инициативна групаЕлхово,   учредена на 21 април 2010 година с територия на действие община Елхово. Сдружението е регистрирано по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. като публично-частно партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

Впоследствие  в периода декември 2015 – май 2016 година в рамките на изпълнението на проект за подготвителна техническа помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020  сдружението разшири териториалния си обхват, като към територията е присъединена и територията на община Болярово, а МИГ-Елхово е преименувана на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“.

През програмния период 2007 – 2013 г. МИГ – Елхово изпълни успешно Стратегия за местно развитие на територията на действие по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 – Ос 4 ЛИДЕР.

Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ беше одобрена през месец октомври 2016 г. и се изпълнява съгласно сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.