Лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент (ЕС) 2016/679“, „ОРЗД“ или Регламента) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за Администратора и за контакт с него.

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, наричано по-долу само МИГ, е юридическо лице с нестопанска цел, което  е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13, ет. 2  – на който адрес може да изпращате по пощата искания до СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“  като администратор на данни или лично да подадете исканията си.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: elhovo_lider@abv.bg.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ осъществява правомощията, предвидени в Закона за  ЮЛНЦ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистър на „Членове на общото събрание на МИГ – Елхово – Болярово“;
 • Регистър „Членове на управителния съвет на МИГ – Елхово – Болярово”;
 • Регистър „Оценители”;
 • Регистър с „Проектни предложения, постъпили в МИГ – Елхово – Болярово подадени по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” съгласно чл. 86 от Наредба 22 ”;
 • Регистър с „Одобрени проекти”;
 • Регистър „Лица, на които се предоставя консултантска помощ“;
 • Регистър „Лица, които участват в обучения, информационни събития, срещи”;
 • Определяне и събиране на членски внос;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона;

При упражняване на правомощията си СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ обработва лични данни на лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

 1. Категории получатели на данни извън СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“.

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на СНЦ „МИГ – Болярово“.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент (ЕС) 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 16.9.2019 г. на Управителния съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, може да получите от СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ в офиса на сдружението.

                                                                    СНЦ „МИГ – Елхов – Болярово“

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ