Територия

Мeстна инициативна група – Елхово – Болярово осъществява своята дейност  на територията на община Елхово и община Болярово, област Ямбол, Република България. Територията, на която ще се прилага Стратегия за ВОМР e непрекъсната, изцяло съвпада с териториите на Община Елхово и община Болярово – територията на действие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово”. Територията е с непрекъснати граници, с общи характеристики, хомогенност и кохерентност.

Територията на Мeстна инициативна група – Елхово – Болярово е разположена в Югоизточната, периферна част на страната, като заема най-южната част на Ямболска област и включва земите от средното течение на р. Тунджа и част от Странджа планина. Общата площ на територията е 1369,9 кв.км. В община Елхово населените места са 22 – 1 град и 21 села, а в община Болярово – 20, 1 град и 19 села, общо 42 населени места. Населението, според данни на НСИ към 31.12.2014 г. е общо 19138 души, в община Елхово – 15293 души, в община Болярово – 3845. От тях 11134 души – 58 %, живеят в градовете, а 8004 или 42 % – в селата.

Населени места:

Община Елхово:

  • Град Елхово
  • Всички села: Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем

Община Болярово:

  • Град Болярово

Всички села: Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златиница, Иглика, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово,  Ружица, Ситово, Стефан Караджово, Странджа, Шарково

Общият брой на населението в обхванатата територия по данни на НСИ е 19 138 души:

община Елхово: 15293 души  и община Болярово: 3845 души (по данни на НСИ към 31.12.2015 г.)