Екип

Нели Кадиева
Изпълнителен директор
Отговаря за цялостния процес на прилагане и финансово управление на Стратегията за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014-2020
n.kadieva@migelhovo.org

Милена Гендова
Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014-2020
m.gendova@migelhovo.org

Антоанета Мунева
Експерт мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие  по ПРСР 2014-2020
a.muneva@migelhovo.org