През 2020 г. МИГ – Елхово – Болярово ще стартира мярка 8.6 за прием на проекти за подпомагане на първична преработка и търговия на горски продукти

МИГ – Елхово – Болярово подготвя стартирането на прием по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, която има за цел да създаде устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез ефективно използване на горските ресурси. Допустими за...

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за втори прием на проектни предложения по мярка 4. 2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата...

МИГ – Елхово – Болярово подписа три договора с община Елхово за подобряване на инфраструктурата на територията

Кметът на Община Елхово Петър Киров и изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ Нели Кадиева подписаха три договора за изпълнение на проекти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово от...

Над 1 167 000 лева ще бъдат инвестирани в публична инфраструктура в Община Елхово и Община Болярово благодарение на одобрена процедура за проектни предложения на Местна инициативна група – Елхово – Болярово

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е включена в Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово и има за цел да подобри основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на двете общини и да осигури адекватни условия за...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 22.06.2020 г. от 17:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в гр.Елхово, ул.“Калоян“...

ВТОРА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

На 11.02.2020 г. МИГ – Елхово – Болярово получи Заповед № 03-РД/5144 от 27.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104) от Стратегията за водено от...