01
02
03
04
05

Проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ – Елхово – Болярово е един от партньорите по Проект „Еко-кошница, моля!“. Проект „Еко-кошница, моля!“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеща организация),  МИГ Елхово-Болярово и

Проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От месец март 2023 година СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ изпълнява Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.05.2024 г. от 17:00 часа. Поканени за участие са всички членове на Сдружението. Събранието ще се проведе в

Резултати от проведен прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.511- S3

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 25 от 02.04.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 207 от 23.04.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2-19.511-S3 от

Резултати от проведен прием по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.486- S5

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 23 от 21.02.2024 г. на Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 203 от 26.03.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 20 –

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.635 ПО

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА

Резултати от проведен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.591- S2

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 22 от 16.01.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 201 от 14.02.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.1-19.591-S2 от