01
02
03
04
05

Проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ – Елхово – Болярово е един от партньорите по Проект „Еко-кошница, моля!“. Проект „Еко-кошница, моля!“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеща организация),  МИГ Елхово-Болярово и

Проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От месец март 2023 година СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ изпълнява Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова

Резултати от проведен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.591- S2

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 22 от 16.01.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 201 от 14.02.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.1-19.591-S2 от

УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

На основание чл.46-а, ал.6, т.2 от Наредба 22/2015 г., с Решение по т. 2  по Протокол № 196 /11.01.2024 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 17.01.2024 г. процедура № BG06RDNP001-19.635,  мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ОСМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.486, мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово“

На основание чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение №1  по Протокол №195/05.01.2024 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486, мярка 20 „Маркетинг,

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591 ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.635 ПО

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО