Резултати от проведен прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 511-S1

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 17 от 09.08.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово и решение по т.1 от Протокол № 188/20.09.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2 – 511 –

Покана за участие в конференция от МИГ – Елхово – Болярово

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В Конференция за обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за водено от общностите местно развитие (проект) на МИГ – Елхово – Болярово за периода 2023 – 2027 г. От месец март тази година Местна инициативна група – Елхово –

Проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ – Елхово – Болярово е един от партньорите по Проект „Еко-кошница, моля!“. Проект „Еко-кошница, моля!“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеща организация),  МИГ Елхово-Болярово и

Проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От месец март 2023 година СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ изпълнява Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г. Основна дейност при подготовката на стратегията за ВОМР е консултирането с местната общност, което ще стане чрез провеждане на проучване на потребностите и организиране и провеждане информационни срещи. В тази връзка МИГ

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. и Програма Околна среда 2021 – 2027 г.

„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази