ПОКАНА за провеждане на среща

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ЛОГО/ЛОГОТИП И ДУМА/СЛОГАН И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ по проект „Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ е в процес на

Резултати от проведен прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.635-S3

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 26 от 04.04.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение на УС – Протокол № 212 / 23.05.2024 г. за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1-635–S3 от 20.05.2024 г. по процедура

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.05.2024 г. от 17:00 часа. Поканени за участие са всички членове на Сдружението. Събранието ще се проведе в

Резултати от проведен прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.511- S3

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 25 от 02.04.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 207 от 23.04.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2-19.511-S3 от

Резултати от проведен прием по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.486- S5

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 23 от 21.02.2024 г. на Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 203 от 26.03.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 20 –

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.635 ПО