Актуално

МИГ – Елхово – Болярово организира обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МИГ – Елхово – Болярово организира обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: Провеждане на обучение за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от...

Резултати от проведен прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.481

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 9 от 03.08.2021 г. на Заместник-председателя на УС и решение по т.1 от Протокол № 128/17.09.2021 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 7.5-S2 от 14.09.2021 г. по процедура BG06RDNP001-19.481 по Мярка 7.5. „Инвестиции...

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.486 ПО...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички...

ПОДПИСАН ПЪРВИ ДОГОВОР В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛКИ ДЕЙНОСТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

На 24.08.2021г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Стоянка Тренева-Димитрова  – представляваща ЕТ „ГИДИС – Стоянка Тренева“ подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие...

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи и публикува в сайта си ,,Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 – 2020)

Ръководство е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно изпълнение на договора за...