Регистър на постъпили проекти

Регистър с проектни предложения, постъпили в МИГ – Елхово – Болярово

подадени по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Електронен регистър с подадени проекти – април 2024 год. – Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово към 30.04.2024

 

РЕГИСТЪР ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ
№ на проектното предложение в ИСУН Име на кандидата/ получателя Име на проекта Заявен размер на разходите по заявления подадени в МИГ

в лева

Заявен размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ

в лева

Одобрен от ДФЗ  размер на БФП

в лева

(сума по Договор)

Изплатен размер на БФП

в лева

(сума по РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ)

Статус на заявления разгледани от МИГ

(oтхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление)

 

Статус /

№ на Договор / дата на подписване

Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104
BG06RDNP001-19.104-0001 ЯНКА ………. Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство 165 420 82 710 –––– –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0002 Георги …………… Закупуване на специализиран селскостопански инвентар за нуждите на животновъдното стопанство 56 340 28 170 24 419,55 –––– Одобрен BG06RDNP001-19.104-0002-C1 от 10.03.2021 г
BG06RDNP001-19.104-0003 ЗП Матей …………. „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандулови насаждения“ 222 250 97 790 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0004 ЗП Йордан ……….. „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ 58 400 29 200 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0005 ЕТ „Делчев-25 – Димитър Делчев“ „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ 312 932,80 97 009,17 97009,17 Одобрен BG06RDNP001-19.104-005  от 09.01.2023г.
BG06RDNP001-19.104-0006 Зомаш ООД Разширение на силозно стопанство 183 769,79 91 884,90 91 884,89 88523,92 Одобрен BG06RDNP001-19.104-0006-С1 от 28.10.2022
BG06RDNP001-19.104-0007 Георги …………… Инвестиции в животновъдно стопанство 25 682,28 15 409,37 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0008 ЗП Недялка ………………. „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ 212 011,97 97 525,52 97 525,48 97523,98 Одобрен BG06RDNP001-19.104-0008-С01 от 20.02.2020 г.
BG06RDNP001-19.104-0009 Аросил ЕООД Създаване на 28,5 хектара нови насаждения от Лавандула в землището на с.Ситово, общ.Болярово 195 510 97 755,00 –––- –––- Отхвърлен –––––––––––––-
BG06RDNP001-19.104-0010 ЗП Tодор ……………. „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“ 188 008,18 94 004,09 94004,09 Одобрен

 

BG06RDNP001-19.104-0010  от 09.01.2023 г.
BG06RDNP001-19.591-0001 Стоян …………… Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство 181315,00 90 657,50 –––- –––- Отхвърлен –––-
BG06RDNP001-19.591-0002 ЗП Елена ………………… Модернизиране на животновъдното стопанство 170 634,00 85 317,00 85 317,00 Одобрен

 

Административен договор BG06RDNP001-19.591-0002 от 15.08.2023 г.
BG06RDNP001-19.591-0003 ЕТ „ДЕЛЧЕВ-25 – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“ „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Изгрев, обл.Ямбол“ 311 000,00 97 791,50 97 791,50 Одобрен

 

Административен договор BG06RDNP001-19.591-0003  от 26.05.2023 г
BG06RDNP001-19.591-0004 ЗП Диана ……………… „Закупуване на машина за  семепочистване  и обеззаразяване“ 22 000,00 11 000,00 Одобрен
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130
BG06RDNP001-19.140-0001 ЗП Христо ………………….. „Дестилерия за производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. Малко Кирилово, общ. Елхово“ 200 530 97 257,05 97257,05 ––––- Одобрен BG06RDNP001-19.130-0001-С01 от 07.02.2020 г.

Споразумение за прекратяване на договор 23.02.2022 г.

BG06RDNP001-19.130-0002 „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД „Инвестиции в месопреработвателно предприятие „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД“ 112 530,9 56 265,45 56265,45  

Одобрен

BG06RDNP001-19.130-0002-C01 от 28.03.2022 г.
BG06RDNP001-19.511-0001 ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ „Доставка и монтаж на технологично оборудване на кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ 195700,00 97790,00 Одобрен
BG06RDNP001-19.511-0002 ЕЛХОВО МЕС ЕООД ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ В МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД 35241,00 17620,50 17620,50

 

Одобрен BG06RDNP001-19.511-0002-C01 от 13.02.2024
BG06RDNP001-19.511-0003 ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ „Закупуване на Работно модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ 149350,00 97790,00 Оттеглен от кандидата Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.511-0004 ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ „Доставка и монтаж на модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от ЕПЖ в с.Ситово, общ. Болярово“ 145000,00 72500,00 Одобрен
 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности,  Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150

BG06RDNP001-19.150-0001 „ЗАЛАТА НА КРИС – здраве, фитнес и атлетизъм“ ЕООД „Надстройка на сграда с идентификатор 27382.500.1827.2 за фитнес зала и преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1827.2.3“ 129 304,25 96 978,19 –––- –––- Резервен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0002 ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“ Подобряване капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги в предприятието на  ЕТ „ГИДИС –Стоянка Тренева”  чрез закупуване на  специализирано професионално  офис  оборудване. 27 029,33 20 271,99 20 271,99 –––- Одобрен BG06RDNP001-19.150-0002-С01 от 24.08.2021 г. Споразумение за прекратяване 2022 г.
BG06RDNP001-19.150-0003 Инвестмънт Груп БГ ООД „Закупуване на оборудване и машини за цех за производство на метални елементи.“ 135 247,99 97 791,5 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0004 „Ветеринарна клиника – СТЕЗИВЕТ“ EООД Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност 132 113,25 97 763,81 91871,92 Одобрен BG06RDNP001-19.150-0004-C01 от 02.03.2022 г.
BG06RDNP001-19.150-0005 Антоний Михаилов Чобанов Закупуване на плоско печатен принтер за изработка на снимки върху камък 41 580 29 313,9 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0006 Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – Д-Р БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЕТ Закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ 82 960 62 220 –––- –––- Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0007 ЕКОПЛАСТИК ЕООД Ремонт и оборудване на цех за производтво на пластмасови и гипсови изделия 93 294,5 69 991,32 –––- –––- Отхвърлен
BG06RDNP001-19.150-0008 ВЕЗНИ – ЯНКА МАНОЛОВА ЕТ Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в магазин за строителни материали 71 730,53 53 797,9 –––- –––- Резервен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.635-0001

 

д-р Янка Николова-лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2 ЕООД По-висок капацитет на „Д-р Янка Николова- лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2“ ЕООД

 

32 589,00

 

24441,75

 

24441,75 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.635-0001-C01 от 20.10.2023 г.
BG06RDNP001-19.635-0002 ЧИКЕЛА 73 ЕООД, гр. Елхово Доставка и монтаж на  бензиноколонка и  електрическа колонка на бензиностанция „Чикела“ – гр. Елхово 30555,00 22916,25 22916,25 Одобрен Административен договор  BG06RDNP001-19.635-0002-C01 от 18.09.2023
BG06RDNP001-19.635-0003 100 % Стронг ЕООД Създаване на ателие  за 3D принт услуги 39866,20 29899,65 29 899,65 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.635-0003-C01 от 22.11.2023 г
BG06RDNP001-19.635-0004 АГРОДИГИТАЛ ООД Сателитна информационна система за прецизно земеделие 179500,00 89750,00 89 750,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.635-0004 от 20.07.2023 г. Споразумение за прекратяване.
BG06RDNP001-19.635-0005 Инвестмънт Груп БГ ЕООД Закупуване на специализирано оборудване за цех за студено коване на желязо 195490,00 97 745,00 97 745,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.635-0005-C01 от 30.05.2023 г
BG06RDNP001-19.635-0006 ЖИВКО-06 ЕООД Закупуване на мотокар и автомобилна безшахтова електронна везна за нуждите на фирма „Живко 06“ ЕООД в гр. Елхово 89 801.00 44900,50 44900,50 Административен договор BG06RDNP001-19.635-0006 от 22.08.2023
BG06RDNP001-19.635-0007 ДИМ БОЯНОВО ЕООД „Закупуване на минибагер” 130000,00 97500,00 Одобрен
BG06RDNP001-19.635-0008 АНС БИЛД ЕООД Закупуване на строителни  кофраж , мобилна ограда и преместваем офис контейнер 129 688,70 97266,53
BG06RDNP001-19.635-0009 ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СТЕЗИВЕТ ЕООД ОБОРУДВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА  – СТЕЗИВЕТ ЕООД 57 054,90 42791,18
BG06RDNP001-19.635-0010 МАЙДЕКС ЕООД Модернизиране на съществуваща автомивка 19 918,50 14938,88
BG06RDNP001-19.635-0011 „ТОРТИ САРИ“ ЕООД Оборудване на сладкарска работилница в с.Кирилово 69 091,20 51818,40
BG06RDNP001-19.635-0012 Инвестмънт Груп БГ ЕООД Закупуване на специализирано оборудване за Цех за лазерно рязане 126 000,00 94500,00
BG06RDNP001-19.635-0013 ДИМ БОЯНОВО ЕООД ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЛЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ОГРАДИ 129 000,00 96750,00
 Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.077
BG06RDNP001-19.077-0001 Община Елхово Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово 390 988,61 390 988,61 390 988,61 366707,04 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0001-С01 от 29.06.2020 г
BG06RDNP001-19.077-0005 Община Елхово „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ 343045,94 330685,94 330685,94 329928,14 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0005-С01 от 29.06.2020 г
BG06RDNP001-19.077-0002 Община Елхово „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ 248 954,23 248 954,23 248 954,23 194120,98 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0002-С01 от 29.06.2020
BG06RDNP001-19.077-0006 Община Болярово Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово 51 574,26 51 574,26 40817,71 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0006-C1 от 01.03.2021
BG06RDNP001-19.077-0004 Община Болярово Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 52 476,65 52 476,65 52476,65 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0004-С01  от 06.07.2020 г
BG06RDNP001-19.077-0003 Община Болярово „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово” 98 652 98 652 96939,74 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0003-С01 от 09.06.2020 г.                      Първи Анекс BG06RDNP001-19.077-0003-С02 от 21.09.2021      Втори     Анекс   BG06RDNP001-19.077-0003-С03 от 05.01.2022
BG06RDNP001-19.077-0007 Община Болярово Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение 42 457,09 42 457,09 42 457,09 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0007-С01  от 06.07.2020 г.
BG06RDNP001-19.604-0001 Община Болярово „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“ 120501,51 120501,51 94964,00 Одобрен Договор BG06RDNP001-19.604-0001-C01 от 13.2.2023
BG06RDNP001-19.604-0002 Община Болярово „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“ 54902,00 54902,00 54502,00 Одобрен Договор BG06RDNP001-19.604-0002-C01 от  06.04.2023
BG06RDNP001-19.604-0003 Община Елхово Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ 370894,78 370894,78 370779,78 Одобрен BG06RDNP001-19.604-0003-C01 от  29.03.2023
BG06RDNP001-19.604-0004 Община Елхово Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски 298757,41 298757,41 298757,41 Одобрен Договор BG06RDNP001-19.604-0004-C01 от 06.04.2023 г
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, процедура с код в BG06RDNP001-19.481
BG06RDNP001-19.481-0001

 

Община Болярово

 

Ремонт на комплекс „Етнографска музейна сбирка“ град Болярово

 

36307,62

 

36307,62

 

–––- –––- Отхвърлен

 

–––––––––––––-
BG06RDNP001-19.481-0002

 

Община Болярово

 

Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово 56449,03 56449,03 56449,03 Одобрен

 

BG06RDNP001-19.481-0002-С01 от 21.11.2022
 Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.499
BG06RDNP001-19.499-0001

 

ЖИВКО-06 ЕООД „Закупуване на комбиниран багер-товарач за товаро-разтоварни дейности“

 

138112,00

 

69056,00

 

69056,00

 

69056,00

 

Одобрен

 

BG06RDNP001-19.499-0001-С01 от 23.11.2021 г.
Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486
BG06RDNP001-19.486-0001 СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ 11 700,00 11 700,00 11 700,00 Не се разглежда от МИГ BG06RDNP001-19.499-0001-C01 от 28.03.2022 г.
BG06RDNP001-19.486-0002 Народно читалище „Развитие – 1893“ гр. Елхово Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово 26280,00 26 280,00 26 280,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.486-0002-C01 от 25.05.2023 г
BG06RDNP001-19.486-0003 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1928“ с.   Гранитово „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ 26925,00 26 925,00 26 925,00 26 925,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.486-0003-C01 от 26.01.2023
BG06RDNP001-19.486-0004 Сдружение ШАРЕНА СОЛ Организиране и провеждане на фестивал „РестАрт“ за опазване и популяризиране на културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни, и тяхното развитие и предаване към следващите поколения на територията на община Болярово 29000,00 29000,00 29000,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.486-0004-C01 от 05.07.2023
BG06RDNP001-19.486-0005 ФОНДАЦИЯ „УРА ГОРА“ Фондация Добри практики за опазване, развитие и популяризиране на природното богатство на община Елхово 29000,00 29000,00 24575,00 Одобрен Административен договор BG06RDNP001-19.486-0005-C01 от 20.11.2023 г.
BG06RDNP001-19.486-0006 Сдружение ШАРЕНА СОЛ Християнски светини 29100,00 29100,00 29100,00 Одобрен Административен договор № BG06RDNP001-19.486-0006-C01 от 26.09.2023 г
BG06RDNP001-19.486-0007 Община Болярово Опазване и популяризиране на местното наследство на община Болярово 19200,00 19 200,00 Одобрен
BG06RDNP001-19.486-0008 Община Елхово „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ 27000,00 27 000,00 Одобрен

Актуална информация за сключените до момента договори, може да намерите и на информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.