Регистър на постъпили проекти

Регистър с проектни предложения, постъпили в МИГ – Елхово – Болярово

подадени по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

съгласно чл. 86 от Наредба 22

Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово към 31.05.2022 г.

№ на проектното предложение в ИСУН Име на кандидата/ получателя Име на проекта Заявен размер на разходите по заявления подадени в МИГ

в лева

Заявен размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ

в лева

Одобрен от ДФЗ  размер на БФП

в лева

(сума по Договор)

Изплатен размер на БФП

в лева

(сума по РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ)

Статус на заявления разгледани от МИГ

(oтхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление)

 

Статус /

№ на Договор / дата на подписване

Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104
BG06RDNP001-19.104-0001 ЯНКА …….. Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство 165 420 82 710 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0002 Георги ………… Закупуване на специализиран селскостопански инвентар за нуждите на животновъдното стопанство 56 340 28 170 24 419,55 Одобрен BG06RDNP001-19.104-0002-C1 от 10.03.2021 г
BG06RDNP001-19.104-0003 ЗП  Матей

…………

„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандулови насаждения“ 222 250 97 790 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0004 ЗП Йордан ………… „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ 58 400 29 200 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0005 ЕТ „Делчев-25 – Димитър Делчев“ „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ 312 932,80 97 009,17 Резервен
BG06RDNP001-19.104-0006 Зомаш ООД Разширение на силозно стопанство 183 769,79 91 884,90 Резервен
BG06RDNP001-19.104-0007 Георги …………. Инвестиции в животновъдно стопанство 25 682,28 15 409,37 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.104-0008 ЗП Недялка

………………

„Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ 212 011,97 97 525,52 97 525,48 97523,98 Одобрен BG06RDNP001-19.104-0008-С01 от 20.02.2020 г.
BG06RDNP001-19.104-0009 Аросил ЕООД Създаване на 28,5 хектара нови насаждения от Лавандула в землището на с.Ситово, общ.Болярово 195 510 97 755,00 Отхвърлен
BG06RDNP001-19.104-0010 ЗП Tодор …….. „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“ 188 008,18 94 004,09 Резервен
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130
BG06RDNP001-19.140-0001 ЗП Христо

……………..

„Дестилерия за производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. Малко Кирилово, общ. Елхово“ 200 530 97 257,05 97257,05 Одобрен BG06RDNP001-19.130-0001-С01 от 07.02.2020 г.

Споразумение за прекратяване на договор 23.02.2022 г.

BG06RDNP001-19.130-0002 „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД „Инвестиции в месопреработвателно предприятие „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД“ 112 530,9 56 265,45  

Одобрен

BG06RDNP001-19.130-0002-C01     от 04.02.2022 г.
 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности,  Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150

BG06RDNP001-19.150-0001 „ЗАЛАТА НА КРИС – здраве, фитнес и атлетизъм“ ЕООД „Надстройка на сграда с идентификатор 27382.500.1827.2 за фитнес зала и преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1827.2.3“ 129 304,25 96 978,19 Резервен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0002 ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“ Подобряване капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги в предприятието на  ЕТ „ГИДИС –Стоянка Тренева”  чрез закупуване на  специализирано професионално  офис  оборудване. 27 029,33 20 271,99 20 271,99 Одобрен BG06RDNP001-19.150-0002-С01 от 24.08.2021 г. Споразумение за прекратяване
BG06RDNP001-19.150-0003 Инвестмънт Груп БГ ООД „Закупуване на оборудване и машини за цех за производство на метални елементи.“ 135 247,99 97 791,5 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0004 „Ветеринарна клиника – СТЕЗИВЕТ“ EООД Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност 132 113,25 97 763,81 132 113,25 97 763,81 Одобрен BG06RDNP001-19.150-0004-C01 от 02.03.2022 г.
BG06RDNP001-19.150-0005 Антоний ……….. Закупуване на плоско печатен принтер за изработка на снимки върху камък 41 580 29 313,9 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0006 Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – Д-Р БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЕТ Закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ 82 960 62 220 Одобрен Оттеглен от кандидата
BG06RDNP001-19.150-0007 ЕКОПЛАСТИК ЕООД Ремонт и оборудване на цех за производтво на пластмасови и гипсови изделия 93 294,5 69 991,32 Отхвърлен
BG06RDNP001-19.150-0008 ВЕЗНИ – ЯНКА МАНОЛОВА ЕТ Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в магазин за строителни материали 71 730,53 53 797,9 Резервен Оттеглен от кандидата
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.077
BG06RDNP001-19.077-0001 Община Елхово Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово 390 988,61 390 988,61 390 988,61 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0001-С01 от 29.06.2020 г.
BG06RDNP001-19.077-0005 Община Елхово „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ 343045,94 330685,94 330685,94 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0005-С01 от 29.06.2020 г.
BG06RDNP001-19.077-0002 Община Елхово „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ 248 954,23 248 954,23 248 954,23 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0002-С01 от 29.06.2020 г.
BG06RDNP001-19.077-0006 Община Болярово Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово 51 574,26 51 574,26 40817,71 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0006-C1 от 01.03.2021 г.
BG06RDNP001-19.077-0004 Община Болярово Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 52 476,65 52 476,65 52476,65 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0004-С01  от 06.07.2020 г.
BG06RDNP001-19.077-0003 Община Болярово „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово” 98 652 98 652 96939,74 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0003-С01 от 09.06.2020 г.
BG06RDNP001-19.077-0007 Община Болярово Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение 42 457,09 42 457,09 42 457,09 Одобрен BG06RDNP001-19.077-0007-С01  от 06.07.2020 г.
BG06RDNP001-19.604-0001 Община Болярово „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“ 120501,51 120501,51
BG06RDNP001-19.604-0002 Община Болярово „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“ 54902,00 54902,00
BG06RDNP001-19.604-0003 Община Елхово Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ 370894,78 370894,78
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, процедура с код в BG06RDNP001-19.481
BG06RDNP001-19.481-0001

 

Община Болярово

 

Ремонт на комплекс „Етнографска музейна сбирка“ град Болярово

 

36307,62

 

36307,62

 

Отхвърлен

 

BG06RDNP001-19.481-0002

 

Община Болярово

 

Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово 56449,03 56449,03 Одобрен

 

 Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.499
BG06RDNP001-19.499-0001

 

ЖИВКО-06 ЕООД

 

„Закупуване на комбиниран багер-товарач за товаро-разтоварни дейности“

 

138112,00

 

69056,00

 

Одобрен

 

Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.485
BG06RDNP001-19.486-0001 СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ 11 700,00 11 700,00 11 700,00 Не се разглежда от МИГ BG06RDNP001-19.499-0001-C01 от 28.03.2022 г.
BG06RDNP001-19.486-0002 Народно читалище „Развитие – 1893“ Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово 26280,00 26 280,00 Одобрен
BG06RDNP001-19.486-0003 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ 26925,00 26 925,00 Одобрен
BG06RDNP001-19.486-0004 Сдружение ШАРЕНА СОЛ Организиране и провеждане на фестивал „РестАрт“ за опазване и популяризиране на културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни, и тяхното развитие и предаване към следващите поколения на територията на община Болярово 29000,00 29000,00

 

Актуална информация за сключените до момента договори, може да намерите и на информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.