Проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От месец март 2023 година СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ изпълнява Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Проектът има за основна цел да се разработи Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“, финансирана от ЕЗФРСР и/или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цели на проекта:

  • Подготовка на Стратегия за местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Насърчаване на включването на местното население от територията на МИГ – Елхово – Болярово в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие;
  • Информиране на местното население от територията на МИГ – Елхово – Болярово относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Очакваните резултати от изпълнението на проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ са:

Разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“.

Продължителността на проекта е 6 месеца. За реализацията на  проекта е одобрено финансиране от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 35 073,00 лева, от които  3 507,30 лева национално съфинансиране и 31 565,70 лева от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР).

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съгласно Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г.