Проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ – Елхово – Болярово е един от партньорите по Проект „Еко-кошница, моля!“.

Проект „Еко-кошница, моля!“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеща организация),  МИГ Елхово-Болярово и МИГ Балчик-Генерал Тошево. Словенски партньори са  МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ От Похорие до Бохор, МИГ Обстолие в Козянско, МИГ Разноликост подежеля, МИГ Сподние Савинские долине.

Проектът е насочен към приобщаването на производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни, както и други заинтересовани страни, към целите на стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, подкрепяща развитието на справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна верига.

Очакваните резултати от изпълнението на проект „Еко-кошница, моля!“ са:

– реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни, вкл. биопродукти.

– анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на местни и органични храни на територията на партниращите МИГ.

трансфер на добри практики и опит между двете страни.

– въздействие за разгръщането на потенциала за производство и промотиране на местни и био продукти.

– Съвместно издание – Каталог „Еко, кошница, моля!

– Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски (с QR code).

Продължителността на проекта е 24 месеца като изпълнението му започна през месец март 2023. За реализацията на  проекта за съвместни действия е одобрено финансиране от българския управляващ орган за дейностите, изпълнявани от българските МИГ, в размер на 464 696,40 лева, от които 418 226,76 лева европейско финансиране и 46469,64 лева национално финансиране.

За дейностите на словенските МИГ одобреното  от словенския управляващ орган  финансиране е 492 198 евро.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“ съгласно Административен договор № РД 50-54/17.03.2023 г.