Покана за участие в конференция от МИГ – Елхово – Болярово

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В

Конференция за обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за водено от общностите местно развитие (проект)

на МИГ – Елхово – Болярово за периода 2023 – 2027 г.

От месец март тази година Местна инициативна група – Елхово – Болярово е в процес на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. (СВОМР) в изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Прилагането на стратегията за ВОМР се насочва към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост и са в полза на местния бизнес, читалища и нестопански организации, и местното население като цяло.

С цел да консултира проекта на стратегия и той да бъде обсъден с представители на местната общност, МИГ – Елхово – Болярово организира „Конференция за обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (проект) за периода 2023 – 2027 г.“.

В тази връзка „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ се обръща към жителите на община Елхово и община Болярово, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата и други организации с покана за участие в това събитие, което ще се проведе

на 19.09.2023 г., от 10:30 часа в град Елхово,

зала на Народно Читалище „Развитие-1893”

гр. Елхово, ул „Родопи” № 1

Конференцията се организира във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

За допълнителна информация и връзка:
гр.Елхово, ул “Калоян“ № 13, етаж 2
тел.087 929 6905,  E-mail: elhovo_lider@abv.bg

Този материал е създаден от МИГ – Елхово – Болярово с подкрепата на ЕС във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“