Резултати от проведен прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 511-S1

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 17 от 09.08.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово и решение по т.1 от Протокол № 188/20.09.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2 – 511 – S1 от 18.09.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.511-S1 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И

РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.511-S1

 

Номер на проектно предложение Наименование Кандидат Одобрена БФП (лв.)
1 BG06RDNP001-19.511-0002 ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ В МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД ЕЛХОВО МЕС ЕООД 17 620,50
2 BG06RDNP001-19.511-0001 „Доставка и монтаж на технологично оборудване на кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ 97 790,00
ОБЩА СУМА НА БФП ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 115 410, 50

Списъкът можете да изтеглите от тук

По процедурата са подадени две проектни предложения, които са одобрени и предложени за финансиране със стойност на безвъзмездна финансова помощ  от 115 410, 50 лева, при одобрен бюджет по процедурата 188 213,55 лева..

Проведената процедура е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.