Резултати от проведен прием по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 635-S2

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 18 от 15.08.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ и решение по т.1 от Протокол № 189 / 02.10.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1 – 635 – S2 от 26.09.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.635-S2 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И

РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.635-S2

 

Номер на проектно предложение Наименование Кандидат Одобрена БФП (лв.)
1 BG06RDNP001-19.604-0007 „Закупуване на минибагер” ДИМ БОЯНОВО ЕООД 97 500,00
ОБЩА СУМА НА БФП ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 97 500,00

 

 Списъкът можете да изтеглите от тук

По процедурата е подадено едно проектно предложение, което е одобрено и предложено за финансиране със стойност на безвъзмездна финансова помощ  от 97 500,00блева, при одобрен бюджет по процедурата 202 903,93 лева..

Проведената процедура е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.