УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

На основание чл.46-а, ал.6, т.2 от Наредба 22/2015 г., с Решение по т. 2  по Протокол № 196 /11.01.2024 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 17.01.2024 г. процедура № BG06RDNP001-19.635,  мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ- Елхово – Болярово:

Увеличаване на бюджета по процедура № BG06RDNP001-19.635 от 105 403,93 лева на 195 153,93 лева.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.635

ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.

Обосновка: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ попада в обхвата на Приоритет 1 от СОМР на МИГ – Елхово – Болярово, по – конкретно в една от специфичните цели на стратегията за създаване на нови работни места, намаляване на бедността; стимулиране на производства с висока добавена стойност; въвеждане на нови за територията практики и услуги; внедряване на иновации в предприятията.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделски стопанства или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически на територията на МИГ – Елхово – Болярово, като предимство се счита въвеждането на иновации (технологични или нови за територията услуги), производство с добавена стойност, разкриване на нови работни места.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 1. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Елхово – Болярово.
 2. Кандидатите земеделски стопани към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за поддпомагане на земеделските производители, и

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро,

 1. Кандидати физически лица, регистрирани по Закона за занаятите (занаятчии) към дата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на изискването на чл.4 на Закона за занаятите (чл.4 Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.) и /или да са вписани в регистъра на занаятчиите на Регионална занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава). Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани
 1. Допустими кандидати:По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

  Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово и са за:

  1) Развитие на ИНТЕГРИРАН туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);

  2) Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

  3) Развитие на услуги във всички сектори;

  4) Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

  5) Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

 2. Допустими разходи:

  Допустими  разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

  1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
  2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
  3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;
  4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

  Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

  1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
  2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
  3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
  4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 3. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

  Четвърти прием:

  Начален срок: 04.12.2023 г.

  Краен срок: 17.01.2024 г. 17.00 часа.

  Пети прием – при наличие на остатъчни средства след четвърти прием.

 4. Бюджет на приемаОбщият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

  –  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  195 153,93 лева;

  –  Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)  175 638,54 лева

  –  Национално съфинансиране 19 515,39 лева

  По мярка 6.4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти“ в размер на 20 % от общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро предприятия и по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били затруднени да се конкурират с по-големите потенциални бенефициенти.

  Разпределението на общия бюджет за „малки“ и за останалите – „стандартни“ проекти е следното:

  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Общ бюджет на процедурата Гарантиран бюджет за малки проекти

  20 % от общия бюджет

  Бюджет за останалите проекти 80 % от общия бюджет
  Общ размер на БФП 195 153,93 лева 39 030,79 лева 156 123,14 лева
  Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) 175 638,54 лева 35 127,71 лева 140 510,83 лева
  Национално съфинансиране 19 515,39 лева 3 903,08 лева 15 612,31 лева

  Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

  Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

 5. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  По мярка 6.4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти“ в размер на 20 % от общия бюджет на мярката.

  Малки проекти в този смисъл са проекти, отговарящи на всички изисквания и условия за допустимост (включително допустими кандидати, дейности и разходи), но са с различни финансови параметри, определени по-долу в т. 8.2.

  8.1 Финансови параметри на стандартни проекти по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ – Елхово – БоляровоМинимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за стандартни проекти:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 5625 евро (11001,54 лева)
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на стандартен проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97791,50 лева).

  Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за стандартни проекти:

  • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)
  • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева)

  8.2. Финансови параметри на малки проекти по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за малки проекти:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за малък проект е левовата равностойност на 5625 евро (11001,54 лева)
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за малък проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро (29337,45 лева).

  Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за малки проекти:

  • Минимален размер на общите допустими разходи за малък проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)
  • Максимален размер на общите допустими разходи за малък проект е левовата равностойност на 30 000 евро (58 674,90 лева)

  ВАЖНО!

  Кандидатите сами решават и определят дали кандидатстват с конкретното проектно предложение за „малък“ проект и го отбелязват задължително във Формуляра за кандидатстване, в раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение – Поле „Малък проект“.

 6. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежестПодборът на проектни предложения  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба № 22 от 14.12.2015.

  Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово https://www.migelhovo.org/?page_id=2565, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към настоящите Условия за кандидатстване.

  Критерии за избор на проекти: Точки
  1.   Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

  ·        над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 т.

  ·        над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.

  20
  2.Проекти за производствени дейности 15
  3.Проекти в сферата на услугите 10
  4.Проекти за развитие на ИНТЕГРИРАН селски туризъм 10
  5.Проекти, представени от физически лица (/земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително 10
  6.   Проектът създава нови работни места

  ·         до 3 работни места – 5 точки

  ·         над 3 работни места – 10 точки

  10
  7.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

  ·         над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

  ·         над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

  5
  8.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
  9.   Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията 5
  10.    Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
  11.    Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 5
  ОБЩО 100

   

  За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

  В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по – висока оценка/и по критерий 1. (Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието)

  При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2. (Проекти за производствени дейности).

  При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5.( Проекти, представени от физически лица (/земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително).

 7. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

  адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет.2

  тел: 0879 802 806, 0879 296 905

  e-mail: elhovo_lider@abv.bg

  Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” – www.migelhovo.org.

  Въпроси и допълнителни разяснения

  В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: office@migelhovo.org, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

  Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

  С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ – Елхово – Болярово няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

  Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: www.migelhovo.org и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

 8. Начин на подаване на проектните предложения:Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

  ВАЖНО!

  Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

  За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

  Документи и приложения за кандидатстване: Обява и документи

  Обявата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.