Резултати от проведен прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.511- S3

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 25 от 02.04.2024 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 207 от 23.04.2024 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2-19.511-S3 от 16.04.2024 г.  по процедура BG06RDNP001-19.511-S3 по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ резултатите са следните:

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.511- S3

По Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“

Пореден номер Статус Одобрено БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат Обобщена оценка
1 Одобрено 72 500 BG06RDNP001-19.511-0004 „Доставка и монтаж на модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от ЕПЖ в с.Ситово, общ. Болярово“ ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ
Тип Преминава Точки
ОАСД Да
ТФО Да 40

Списък можете да изтеглите от тук

По процедурата е подадено едно проектно предложение, което е одобрено и предложено за финансиране със стойност на безвъзмездна финансова помощ  от 72 500 лева, при одобрен бюджет по процедурата 72 803,05 лева.

Проведената процедура за прием е изпратена за проверка и одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие“.