ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.05.2024 г. от 17:00 часа.

Поканени за участие са всички членове на Сдружението.

Събранието ще се проведе в заседателна зала на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, ет. 2 и ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишен доклад по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ за 2023 година;
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ за 2023 година;
  3. Утвърждаване на нови членове и изключване на членове на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“;
  4. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“;
  5. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“;
  6. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“;
  7. Разни.

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Желаещите могат да получат допълнителна информация в офиса на сдружението на адрес: гр.Елхово, ул. „ Калоян“ № 13, ет.2.

ДАНИЕЛА МИНКОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Изтегли покана

Поканата се публикува във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.