„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет от 244 479 лева., която има за цел модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Допустими са само дейности на територията на МИГ – Елхово – Болярово, които водят до внедряване, модернизиране на наличните мощности, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, опазване на околната среда, подобряване на енергийната ефективност в предприятията, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството на храните, подобряване на възможностите за производство на биологични храни.

В края на 2018 г. се проведе прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, по която постъпи едно проектни предложения свързано с производство и преработка на етерично-маслени култури. Проектното предложение е разгледано и одобрено от комисия за подбор на проекти назначена от МИГ – Елхово – Болярово.

След проведен първи прием по Мярка 4.2. е одобрен един проект на стойност 97 257,05 лева, при бюджет на мярката 244 479 лева.

Процедурата и проектното предложение подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”.

От одобрението на вече проведената процедури зависи и обявяването на следващи прием по същата мярка, тъй като едва след получаване на заповед от ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който да обяви като наличен по процедурата.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИГ – Елхово – Болярово: https://www.migelhovo.org/ , както и в офиса на  Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“: град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2, тел: 0879 296 905, e-mail: elhovo_lider@abv.bg