ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор.

В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в планираните информационни срещи на тема „Информация за изпълнение на СВОМР и възможности за подкрепа за местно развитие“, които ще се проведат на:

  • На 08.09.2021 год. от 10:00 ч. в село Пчела – НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“
  • На 08.09.2021 г. от 13:00 ч. в град Елхово, НЧ „Развитие 1893“,  ул. Родопи № 1
  • На 09.09.2021 г. от 10:00 ч. в село Раздел – НЧ „Г. С. РАКОВСКИ 1922“
  • На 09.09.2021 г. от 12:00 ч. в село Гранитово, общ. Елхово, НЧ “Съгласие -1928”
  • На 10.09.2021 г. от 10:00 ч. в село Бояново, общ. Елхово, зала на Кметство в с. Бояново
  • На 10.09.2021 г. от 12:00 ч. в село Кирилово, общ. Елхово, НЧ “Съгласие -1930”

Информационните срещи се организират във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За допълнителна информация и връзка:
гр.Елхово, ул “Калоян“ № 13, етаж 2
тел.087/9296905,

E-mail: elhovo_lider@abv.bg

Информационните срещи ще се проведат при стриктно спазване на изискванията във връзка с епидемичната ситуация.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.