01
02
03
04
05

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Програма Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г.

Местната инициативна група „Елхово-Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази година СНЦ „МИГ

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Местната инициативна група „Елхово-Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази година СНЦ „МИГ

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591 ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г.

Местната инициативна група „Елхово-Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. Основният предмет на дейност на МИГ – Елхово – Болярово  е свързан с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.635 ПО

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от