ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

На 07.02.2020г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Христо Карастайков – земеделски производител от с. Малко Кирилово, община Елхово, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на местната инфраструктура

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет от 1 222 394 лева., която има за цел да подобри основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ...

Резултати от дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва седем мерки с бюджет за финансиране на проекти на местната общност на обща стойност 2 933 745 лв. Стратегията се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските на селските райони, чрез Програма...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово и създаване на нови работни места, намаляване...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет от 244 479 лева., която има за цел модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне...

„МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства

Стратегията за местно развитие на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ включва Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от 410 724 лева., която има за цел да подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност....