01
02
03
04
05

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591 ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ

Резултати от проведен прием по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 604-S2

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 13 от 01.09.2022 г. на Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово и решение по т.1 от Протокол № 156/23.09.2022 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 7.2-604-S2 от 20.09.2022 г.

ПОКАНА ПРАЗНИК И ИЗЛОЖЕНИЕ „Традиции и иновации на територията на МИГ – Елхово – Болярово“

МИГ – Елхово – Болярово има честта и удоволствието да ви покани на събития, организирани от сдружението: ПРАЗНИК И ИЗЛОЖЕНИЕ „Традиции и иновации на територията на МИГ – Елхово – Болярово“ 24 септември 2022 г., събота, от 10.00 ч., в град Елхово, централен площад пред Община Елхово Концерт на Професионален фолклорен

МИГ – Елхово – Болярово обявява четвърти прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО

Резултати от проведен прием по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.486

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 12 от 22.08.2022 г. на Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 155/16.09.2022 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 20-S3 от 12.09.2022 г.

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за прием по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.635, мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата за развитие