01
02
03
04
05

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Елхово – Блярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ В БУКУРЕЩ

Уважаеми производители на местни храни и напитки, Министерството на земеделието и храните ни уведоми, че техните колеги от Република Румъния организират изложение на местни продукти и храни от територията на Местните инициативни групи, на което канят за участие и български производители. Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023

Резултати от проведен прием по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 635-S2

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 18 от 15.08.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ и решение по т.1 от Протокол № 189 / 02.10.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 6.4.1 –

Резултати от проведен прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ–Елхово–Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19. 511-S1

След приключване работата на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 17 от 09.08.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово и решение по т.1 от Протокол № 188/20.09.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 4.2 – 511 –

Покана за участие в конференция от МИГ – Елхово – Болярово

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В Конференция за обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за водено от общностите местно развитие (проект) на МИГ – Елхово – Болярово за периода 2023 – 2027 г. От месец март тази година Местна инициативна група – Елхово –

Проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ – Елхово – Болярово е един от партньорите по Проект „Еко-кошница, моля!“. Проект „Еко-кошница, моля!“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от три български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Тунджа (водеща организация),  МИГ Елхово-Болярово и