01
02
03
04
05

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.486 ПО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.06.2023 г. от 17:00 часа. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в заседателна зала на СНЦ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НАЙ-НОВАТА И МОДЕРНА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА В ЕЛХОВО, СЪЗДАДЕНА С ПОДКРЕПА ОТ ПРСР 2014 – 2020 ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА „СТЕЗИВЕТ“ приключва изпълнението на проект „Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност“, финансиран по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони

Резултати от проведен прием по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.486- S4

След приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 16 от 03.04.2023 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово” и решение по т.1 от Протокол № 174 от 19.05.2023 г. на УС за одобрение на Оценителен доклад № 20-19.486-S4 от

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591 ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ

Разработване на законодателно предложение за облекчени изисквания към производителите на храни, произведени в домашни условия

По информация от Заместник-министър Георги Събев, в Министерство на земеделието е създадена работна група със задача разработване на законодателно предложение за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия. Законодателното предложение цели да регламентира облекчени изисквания към производителите на храни, произведени в домашни условия. Очакваните резултати от