01
02
03
04
05

Проект „Подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От месец март 2023 година СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ изпълнява Административен договор № РД 50-67/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период 2021-2027 г. Основна дейност при подготовката на стратегията за ВОМР е консултирането с местната общност, което ще стане чрез провеждане на проучване на потребностите и организиране и провеждане информационни срещи. В тази връзка МИГ

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. и Програма Околна среда 2021 – 2027 г.

„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Програма Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г.

Местната инициативна група „Елхово-Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази година СНЦ „МИГ

МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО: Разработване на нова Стратегия за ВОМР с подкрепата на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Местната инициативна група „Елхово-Болярово“ е сдружение с нестопанска цел (СНЦ), учредено през 2010 г. с основен предмет на дейност прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията  на общините Елхово и Болярово. От месец март тази година СНЦ „МИГ

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.591 ПО МЯРКА 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ