МИГ–Елхово–Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 16.04.2021 г. от 16:00 ч. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието ще се проведе в Народно Читалище...

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ ОТЛАГА СВИКАНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА НОВА ДАТА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на свое заседание, проведено на 19.03.2021 г., взе решение  във връзка с влошената епидемична обстановка и в изпълнение на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов свиканото на 25.03.2021 г. Общо събрание да...

СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ ПОДПИСА ДЕСЕТИ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 10.03.2021г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Георги Тончев – земеделски производител от с. Ситово, община Болярово, подписаха тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25.03.2021 г. от 17:00 ч. при спазване на всички противоепидемични мерки. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Събранието...

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

ОБЯВА  за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.499 ПО МЯРКА 8.6. „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО...