РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ПРИЕМ ПО по Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ по Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР BG06RDNP001-19.104

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 4 /11.12.2018 г. на Председателя на УС и решение на УС № 1.1 от Протокол № 87 от 30.01.2019 г. за одобрение на Оценителен доклад № 4.1-1 от 25.01.2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.104, Мярка 4.1....

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ДО 31.12.2018 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 6.4.1...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”  На основание решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово” по Протокол № 84 от 20.12.2018 г. е извършена...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.130 ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”  На основание решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Елхово-Болярово” по Протокол № 83 от 19.12.2018 г. е извършена...

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПРИЕМ ПО по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.077

След приключване на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 3 от 10.10.2018 г. на Заместник-председателя на УС и решение на УС № 1 от Протокол № 80 от 21.11.2018 г. за одобрение на Оценителен доклад № 1 от 19.11.2018 г. по процедура BG06RDNP001-19.077 Мярка...