01
02
03
04
05

Филм за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” – 2022 год.

 Този филм е реализиран във връзка споразумение РД50-143/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на

Местна инициативна група – Елхово – Болярово в подкрепа на местното развитие

Местна инициативна група – Елхово – Болярово работи в подкрепа на местното развитие вече повече от 12 години. От 2016 г. МИГ – Елхово – Болярово изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Чрез нейното изпълнение помощта

Покана за участие в информационни срещи

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички заинтересовани

Два успешно изпълнени проекта по мярка7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

През 2022 г. приключи окончателното изпълнение на дейностите по два проекта, подадени по Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от

МИГ – Елхово – Болярово организира обучения през месец декември

МИГ – Елхово – Болярово организира три двудневни обучения за местни лидери, които ще се проведат на следните дати: Двудневно обучение за местни лидери по изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от стратегията за ВОМР. Обучението ще се проведе на 01 декември 2022 г. и 02 декември 2022 г. от

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО