01
02
03
04
05

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.486 ПО

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички

ПОДПИСАН ПЪРВИ ДОГОВОР В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛКИ ДЕЙНОСТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“

На 24.08.2021г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Стоянка Тренева-Димитрова  – представляваща ЕТ „ГИДИС – Стоянка Тренева“ подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи и публикува в сайта си ,,Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 – 2020)

Ръководство е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно изпълнение на договора за

МИГ – Елхово – Болярово обявява втори прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.511 ПО

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.481 ПО