ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава информационната си кампания за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово информира всички заинтересовани лица, че предстои провеждане на информационни срещи за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за...

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.181 ПО МЯРКА 8.6. „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО...

Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 – втори прием

ОБЯВА за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.130 ПО...

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” от ПРСР 2014-2020 г.

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на...

През 2020 г. МИГ – Елхово – Болярово ще стартира мярка 8.6 за прием на проекти за подпомагане на първична преработка и търговия на горски продукти

МИГ – Елхово – Болярово подготвя стартирането на прием по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, която има за цел да създаде устойчиво развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез ефективно използване на горските ресурси. Допустими за...

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово ПРСР 2014 – 2020

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ представя за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура за втори прием на проектни предложения по мярка 4. 2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, финансирана от Програмата...